Breaking News
Home / Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tổng quan về khóa học

Khoá học cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, chi tiết về các kiểu cấu trúc dữ liệu cụ thể (kiểu dữ liệu chuẩn, mảng, chuỗi, tệp) và các giải thuật quan trọng là tìm kiếm và sắp xếp, đệ qui, quay lui, chia để trị, tham lam, qui hoạch động, DFs, dijsktra, prime,…. Trong mỗi phần có trình bày về phương pháp cài đặt và ứng dụng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong thực tế.

Khóa học hướng đến các đối tượng

  • Các bạn yêu thích lập trình
  • Các bạn học sinh bậc THPT, THCs
  • Lập trình viên phát triển hệ thống, ứng dụng.
  • Nhà quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu.
  • Tất cả những ai có nhu cầu tìm hiểu về “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”.

Các bài học trong khóa học

Bài 1:Giới thiệu khóa học

PHẦN I:Tìm hiểu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bài 2: Giới thiệu cấu trúc dữ liêu và giải thuật           Bài tập

Bài 3:Cấu trúc của một chương trình         Bài tập

Bài 4:Các kiểu dữ cơ sở                         Bài tập

Bài 5:Cấu trúc điều kiện                 Bài tập

Bài 6:Cấu trúc lặp for-do                 Bài tập

Bài 7:Cấu trúc lặp while-do              Bài tập

Bài 8:Cấu trúc lặp repeat-until         Bài tập

Bài tập tổng hợp

Bài 9:Kiểu mảng                         Bài tập

Bài 10:Các thao tác trên mảng    Bài tập

Bài 11:Kiểu tệp (file)                      Bài tập

Bài 12:Các thao tác với tệp           Bài tập

Bài 13:Chương trình con               Bài tập

Bài 14:Sử dung thủ tục (Procedure)      Bài tập

Bài 15:Sử dung hàm (Function)           Bài tập

Phần bài tập tổng hợp                           Bài tập

PHẦN II: Một số giải thuật

Bài 16:Phương pháp tìm kiếm-sắp xếp                Bài tập

Bài 16(tt):Bài toán ứng dụng

Bài 17:Phương pháp đệ qui                                    Bài tập

Bài 17(tt):Bài toán ứng dụng

Bài 18:Phương pháp quay lui                                Bài tập

Bài 18(tt):Bài toán ứng dụng

Bài 18(tt): Bài toán ứng dụng

Bài 18(tt):Bài toán ứng dụng

Bài 19:Phương pháp tham lam                             Bài tập

Bài 19 (tt):Bài toán ứng dụng

Bài 20:Phương pháp qui hoạch động                  Bài tập

Bài 20(tt): Bài toán ứng dụng

Bài 21:Bài tập tổng hợp                                         Bài tập

Phần III: Lý thuyết đồ thị

Bài 22:Một số khái niệm                                      Bài tập

Bài 23:Biểu diễn đồ thị                                         Bài tập

Bài 24:Thuật toán DFS                                        Bài tập

Bài 24(tt):Bài toán ứng dụng

Bài 25:Thuật toán Dijsktra                                 Bài tập

Bài 25(tt):Bài toán ứng dụng

Bài 26:Thuật toán Prime                                   Bài tập

Bài 26:Bài toán ứng dụng

Bài 27:Tổng kết khóa học

Theo dõi Facebook